School Overview Parent Portal Contact Us
SCHOOL CABINET
1 2
 
 
 

 

PRESIDENTS

ISHITA NAMJOSHI

SANYA MALKOTIA

CULTURAL CAPTAINS

ARNAV KHANNA

AROMA MATHEWS

STUDENT MODERATORS

AYEESHA KHAN

KAASHVI BAGDWAL

SPORTS CAPTAINS

AKSHAT JOON

BHAVYA CHHABRA

EKTA HOUSE CAPTAIN

SAKSHAM BHAGAT

EKTA HOUSE PREFECTS

AAYUSHI GULATI

DEVISHI SHAH

PRAGATI HOUSE CAPTAIN

PRANAV GOEL

PRAGATI HOUSE PREFECTS

DIYA HALDER

HANSIKA TUTEJA

SHAKTI HOUSE CAPTAIN

REANA SINGH

SHAKTI HOUSE PREFECTS

MONJOT SINGH SAINI

SHARAN MATHARU

SHANTI HOUSE CAPTAIN

RASHI MASKARA

SHANTI HOUSE PREFECTS

DHRUV SHARMA

PRACHI MUKHIJA

 
 Assistant main cabinet
 
 Assistant house cabinetnew